MENU

Praktische informatie

Op deze pagina vindt u informatie over:
- Adressen en telefoonnummers
- Externe instanties
- Hulpverlenende instanties
- Zakelijke informatie
- Schoolregels
 

Adressen en telefoonnummers

Bezoekadres
Burgemeester Schuitestraat 3
7772 BS Hardenberg

Secretariaat vmbo
Telefoon: 0523 – 281364
e-mail: vmbosecretariaat@vechtdalcollege.nl

Business-controller
dhr. T. Nederlof

Directeur onderwijs
dhr. J.G.J. te Marvelde

Teamleiders
dhr. J.M. Michels
teamleider B/K onderbouw

dhr. M. Roeberts
teamleider B/K bovenbouw

dhr. H.M. Gaasbeek
teamleider G/T

dhr. J. Tanate
ondersteuner teamleiders vmbo


Contactpersoon basisonderwijs

dhr. J. de Ruiter

Decanen
dhr. M. Hamstra
mevr. Z. Bruins-Ouwinga

Zorgcoördinator
dhr. J. Vosjan

Leerlingbegeleiders
mw. L. Hulzebosch
dhr. B. Oberink

dhr. M. te Raa
mw. A. Slagter

 

Begeleider Passend Onderwijs

mw. J. Groeneweg

Remedial teacher
mw. J. Lenferink

Onderwijsassistenten
mw. M. Ligtenberg, basis/kader onderbouw
mw. M. Klapwijk, basis/kader bovenbouw
mw. I. Meulenkamp, basis/kader bovenbouw
mw. D. Wijnjeterp, theoretische leerweg

Externe instanties

• Inspectie van het onderwijs
E-mail: info@owinsp.nl
Website: www.onderwijsinspectie.nl
De school is ingedeeld bij het inspectierayon AVO-03.
Vragen over onderwijs: tel.nr. 0800-8051 (gratis)

• Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
U kunt terecht bij een Klachtencommissie als u een klacht wilt indienen over een gedraging of beslissing van iemand die bij de school of onderwijsinstelling betrokken is.

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs
Landelijke klachtencommissie voor het christelijk onderwijs
Postadres: Postbus 82324, 2508 EH  Den Haag                                            
Telefoon: 070-386 16 97 (van 09.00 tot 16.30 uur) 
E-mail: info@gcbo.nl

Hulpverlenende instanties

• Mocht er vermoeden bestaan van seksueel misbruik of mishandeling, en contact met de school heeft niets opgeleverd, kunt u contact opnemen met:
Vertrouwensarts Advies en Meldpunt Kindermishandeling,
Postbus 237, 7550 AE Hengelo
tel.: 0546-537120
Het AMK is onderdeel van Bureau Jeugdzorg Overijssel.

Mocht er vermoeden bestaan van ongewenste intimiteiten op school, en contact met de school heeft niets opgeleverd, kunt u contact opnemen met de onafhankelijke Vertrouwensinspecteur.
Meldpunt Vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (lokaal tarief)

• De Kern, maatschappelijke dienstverlening in Hardenberg, Dedemsvaart en Ommen. Tel. 0523 236 050
De school werkt samen met De Kern en wanneer nodig kunnen we leerlingen doorverwijzen. We zullen dit uiteraard nooit doen zonder overleg met de ouders.
• Bureau Jeugdzorg Overijssel (BjzO).
Hier kunnen jongeren voor allerlei problemen terecht. Dit bureau kan doorverwijzen naar meer gespecialiseerde instanties.
Contact met Bureau Jeugdzorg dient via Carinova of huisarts te verlopen. Adres in Hardenberg:
Parkweg 1d, 7772 XP Hardenberg
(bereikbaar via het centrale nummer in Zwolle)
Tel. in Zwolle: 038-8514800 (tot 17.00 uur bereikbaar)
• GGD IJsselland, afdeling Jeugdgezondheidszorg
Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De gemeente Hardenberg heeft de afdeling Jeugdgezondheidszorg gevraagd kinderen en hun ouders hierbij te ondersteunen. Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken (ook op scholen) te doen en adviezen en vaccinaties te geven. Maar ouders en leerlingen kunnen ook tussendoor bij de Jeugdgezondheidszorg terecht, tel. nr. 088-4430702 (op werkdagen) - e-mailadres: jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl - website: www.ggdijsselland.nl

 

Zakelijke informatie

Schoolwijzer
Alle leerlingen krijgen aan het eind van het schooljaar de Schoolwijzer voor het nieuwe jaar. Daarin staan praktische zaken zoals de aanvang van het cursusjaar, het materiaal dat de leerlingen moeten aanschaffen, de lestijden, de vakanties en informatie over begeleiding en zorg.

Tegemoetkoming studiekosten
Als uw belastbaar inkomen beneden een bepaald bedrag ligt, dan heeft u op basis van de Wet Tegemoetkoming Studiekosten recht op een financiële bijdrage. Het gaat om een tegemoetkoming in de kosten van het lesgeld en de overige studiekosten. Het is geen lening en niet belastingplichtig. Meer informatie vindt u in een brochure van de Informatie Beheer Groep (IBG). Deze brochure is te verkrijgen bij IBG (telefoon 050-5997755), de afdeling leerlingenadministratie van onze school of via Internet: www.ibgroep.nl

Leermiddelen

Schoolboeken en lesmaterialen worden grotendeels gratis beschikbaar gesteld aan leerlingen.

De leermiddelenvoorzieningen (boeken, licenties e.d.) aan het Vechtdal College wordt verzorgd door Iddink.

De leerling/ouder is zelf verantwoordelijk voor het bestellen van de leermiddelen. De schoolboeken zijn grotendeels gratis, maar u dient deze wel te bestellen op de website van www.iddink.nl. Het is belangrijk dat u op tijd bestelt: als u uiterlijk in het eerste weekend van de vakantie bestelt, dan wordt het pakket voor de start van het nieuwe schooljaar op het huisadres afgeleverd.

U kunt zelf contact met Iddink opnemen als u iets te melden heeft over het geleverde pakket en natuurlijk ook bij andere vragen.

Voor de zomervakantie ontvangt u precieze informatie over het bestelproces.

 

Onderwijsovereenkomst
De onderwijsovereenkomst benoemt de wederzijdse rechten en plichten van de school en de ouders, die verbonden zijn aan het volgen van onderwijs op het Vechtdal College. In deze overeenkomst staat ook vermeld dat u instemt met het betalen van de schoolkosten.

Schoolkosten
Wij vragen een vrijwillige financiële bijdrage van ouders voor een aantal kosten in de school. Dit betreft een aantal algemene schoolkosten, zaken die u zelf dient aan te schaffen (zie schoolwijzer) en een aantal kosten die horen bij het betreffende leerjaar van uw zoon of dochter, b.v. reizen en lesgebonden excursies. De hoogte van deze schoolkosten wordt jaarlijks met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad vastgesteld. Wij vragen voorafgaand aan het schooljaar uw schriftelijke instemming met de hoogte van de schoolkosten.
U ontvangt met de onderwijsovereenkomst een formulier waarop u kunt aangeven akkoord te gaan met de inning van de bijdragen.

Wijze van betalen
De nota voor de schoolkosten wordt na aanvang van het schooljaar verzonden. Deze kan in twee termijnen worden voldaan.

Bank
De school maakt gebruik van de volgende rekening:
Rabobank, rekeningnummer: NL28RABO0384953654
t.n.v. Vechtdal College, Hardenberg
Gelieve bij betaling altijd debiteur – en factuurnummer vermelden.

Uitstel van betaling of ontheffing
Verzoeken om uitstel van betaling of ontheffing van een financiële verplichting ten opzichte van de school moeten voor 1 oktober schriftelijk worden ingediend bij de directie van de school.
Correspondentieadres:
Postbus 40
7770 AA Hardenberg

Meer informatie of vragen?
Vragen over spreiding van betalingen kunt u stellen aan onze afdeling Planning & Control, dagelijks te bereiken op telefoonnummer 0523 – 28 13 40.

Privacyreglement
We houden op school gegevens bij van de leerlingen en hun gezinssituatie. We hebben die informatie nodig om de schoolvorderingen te volgen, om bij problemen te kunnen reageren en voor de begeleiding. U kunt er op rekenen dat we zorgvuldig met deze gegevens omgaan.
Het privacyreglement van het Vechtdal College is te downloaden via de website van het Vechtdal College (onder het kopje ‘praktische informatie’).

Verzekeringen
De school heeft een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Via de ongevallenverzekering zijn alle schoolmedewerkers (ook vrijwilligers) en leerlingen verzekerd. Als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt, dan verstrekt de verzekering een (beperkte) uitkering.
Geneeskundige en tandheelkundige kosten zijn ook gedeeltelijk mee verzekerd, als uw eigen verzekering geen dekking biedt. Bijvoorbeeld doordat u een hoog eigen risico heeft. Materiële schade (kapotte bril, fiets, enzovoort) wordt niet vergoed.
Bij buitenlandse reizen is het noodzakelijk dat u uw eigen ziektekostenverzekeraar hiervan op de hoogte stelt.
De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school en alle medewerkers (bestuur, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van ‘onrechtmatig handelen’. Op twee punten leidt dit vaak tot misverstanden:
1. De school is niet zonder meer en op ieder moment aansprakelijk voor alles wat er tijdens school of onder verantwoordelijkheid van de school gebeurt. Veel mensen denken dat dit wel zo is. Het is een misverstand. Onze school heeft pas de plicht om schade te vergoeden als er sprake is van fouten die je de school kunt verwijten. De school moet dus in gebreke zijn gebleven, schuldig zijn. Krijg je tijdens gymnastiek een bal tegen je bril, dan is de school daarvoor niet verantwoordelijk. Deze schade wordt niet door school vergoed.
2. Onze school is ook niet verantwoordelijk voor schade door ‘onrechtmatig handelen’ van leerlingen. De leerling (of de ouders, indien de leerling jonger is dan 14 jaar) is verantwoordelijk voor eigen doen en laten. Als de leerling tijdens schooluren of tijdens schoolactiviteiten op andere tijden of plaatsen schade veroorzaakt door eigen schuld, dan is deze daar zelf verantwoordelijk voor. Het is dus belangrijk, dat u zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten.

Annuleren
Als u uw kind hebt aangemeld voor een reis naar het buitenland, dan adviseren wij u dringend een annuleringsverzekering af te sluiten. Bij het onverwacht niet doorgaan van de reis door persoonlijke omstandigheden of ontwikkelingen die de reis onmogelijk maken krijgt u het reisgeld hierdoor vergoed.

Aansprakelijkheid
De ongevallenverzekering geeft een leerling de mogelijkheid op een (beperkte) uitkering bij blijvende invaliditeit ingeval van een ongeval gedurende een activiteit binnen schoolverband, inclusief excursies en schoolreizen. Ook het overlijden van een leerling als gevolg van een ongeval tijdens een schoolactiviteit is verzekerd voor een bepaald bedrag.
Het komen en gaan naar en van school via de kortste route is verzekerd. Dat geldt ook voor geneeskundige en tandheelkundige kosten, die gedeeltelijk zijn verzekerd, voor zover de eigen verzekering van de leerling geen dekking biedt.

Wijziging persoonlijke gegevens
Bij verhuizing of wijziging van gegevens van de burgerlijke stand of wijziging van het e-mailadres willen wij graag van die wijzigingen op de hoogte gesteld worden. Wilt u die wijzigingen zo spoedig mogelijk aan de mentor en schooladministratie doorgeven? Gebruik voor schriftelijke correspondentie bij voorkeur: Postbus 40, 7770 AA Hardenberg.

Schoolregels

Een goede leef- en werksfeer op school is belangrijk voor leerlingen en medewerkers. We besteden veel aandacht aan het voorkomen van mogelijk pestgedrag. Leerlingen worden erop aangesproken als zij zich niet houden aan de schoolregels. Gedraagt iedereen zich volgens de geldende fatsoensnormen, dan is overigens van die regels weinig te merken.

De belangrijkste regels zijn de volgende:
- Als uw kind door ziekte niet naar school kan, vragen we u voor 09.00 uur via Magister app of telefonisch de school te informeren. Duurt de ziekte langer dan een dag, dan levert uw kind, zodra hij weer beter is, een verzuimbriefje in bij de onderwijsassistent.
- Gaat uw kind tijdens de dag ziek of om een andere reden naar
huis, dan moet hij zich eerst afmelden bij de onderwijsassistent. Deze neemt contact met u op, voordat uw kind toestemming krijgt om te vertrekken. Mede in verband hiermee willen graag naast uw telefoonnummer thuis ook het mobiele nummer hebben waarop u overdag te bereiken bent.
- Is uw kind te laat, dan wordt dat geregistreerd door de docent of
de onderwijsassistenten.
- Voor bijzondere gelegenheden kan uw kind vrijaf krijgen. Daarvoor moet minstens een dag van tevoren een verzoek worden ingediend bij de onderwijsassistent. We vragen u om medische bezoeken zo veel mogelijk buiten onze lestijden te plannen.
- Bij een verzoek voor verlof geldt altijd dat:
a) het verlof moet vallen binnen de regels van de leerplichtwet.
b) uw kind zijn toetsen uit het Programma van Toetsing en Afsluiting (bovenbouw) vóór het verlof heeft gemaakt;
c) uw kind de proefwerken maakt vóór het verlof of direct nadat hij weer op school is;
d) het missen van lessen zo veel mogelijk wordt voorkomen.

De overige schoolregels vindt u op onze website:
www.vechtdalcollege.nl > deel Hardenberg vmbo > praktische informatie > Reglementen