MENU

Onderwijs

Op deze pagina vindt u informatie over:
- Hoe we werken
- Het onderwijsaanbod
- De beroepsgerichte leerwegen
- De theoretische leerweg
- Technologie en Toepassing
- Rapporten en bevorderen
- Actief en aanwezig
- Kwaliteit
 
We willen een school zijn waar leerlingen:
• kwalitatief goed onderwijs krijgen;
• worden aangemoedigd om dat extra stapje te nemen;
• vaardig worden om zelfstandig te kunnen leren en werken;
• leren samen te werken;
• worden begeleid in hun ontwikkeling als mens;
• goed worden voorbereid op het mbo.

Eigen plek in het gebouw
Het vmbo in Hardenberg telt ruim 300 leerlingen. Ze krijgen les in een deel van de school, waar het geheel voor hen overzichtelijk blijft en ze hun teamleider, mentor en docenten makkelijk kunnen vinden. Ook op andere manieren creëren we voor onze leerlingen een herkenbare schoolomgeving. Zo hebben bijvoorbeeld leerlingen uit de onderbouw en bovenbouw een eigen fietsenstalling en eigen ingang. Verder valt de grote pauze van het vmbo op een ander tijdstip dan de pauze van havo/vwo.

Hoe we werken

Kwaliteit staat voorop
De school streeft er naar de kwaliteit van onderwijs, vorming en begeleiding op peil te houden en zo mogelijk te verhogen.

We mogen wat van elkaar verwachten
Leerlingen kunnen rekenen op een lesaanbod dat bij hen past en hen uitdaagt. We willen onze leerlingen zoveel bagage meegeven dat hun kansen in het vervolgonderwijs en daarna zo optimaal mogelijk zijn.

Ontwikkelen als mens
We zien het als onze taak om uw kind voor te bereiden op zijn volgende stap in de maatschappij. Met andere woorden: kennisoverdracht alleen vinden we niet genoeg. We besteden ook tijd aan de ontwikkeling naar volwassenheid. Dat begint in de klas. Door te variëren in groeps- en individuele opdrachten stimuleren we vaardigheden als samenwerken, overleggen, maar ook plannen en organiseren. Buiten de klas besteden we aandacht aan deze en andere vaardigheden tijdens (vakoverstijgende) projecten, excursies en het werken in het OLC (Open Leer Centrum).

Werken aan studievaardigheden
De hoeveelheid huiswerk neemt stap voor stap toe. We besteden veel aandacht aan de manier waarop leerlingen met hun (huis)werk omgaan. Leren studeren en leren plannen zijn in onze visie belangrijke voorwaarden om optimaal te kunnen presteren.

Projectonderwijs
We zorgen ervoor dat leerlingen actief met de leerstof aan de slag gaan. Soms alleen, maar vaak met andere leerlingen. In een project komen verschillende vakken in samenhang aan bod. Leerlingen doen via deze onderwijsvorm behalve kennis ook studie- en algemene vaardigheden op die op school en in hun latere loopbaan van pas komen.

Lesuitval
We willen leerlingen zoveel mogelijk onderwijstijd bieden. Daarom proberen we lesuitval tot een minimum te beperken en vangen afwezigheid van een docent zoveel mogelijk op. Als door ziekte van een docent een les niet doorgaat, wordt zoveel mogelijk een andere docent ingezet om de les op te vangen. Als een les aan het begin van de schooldag uitvalt, krijgt de leerling hiervan een berichtje via Magister.

Burgerschapseducatie
Via burgerschapseducatie willen we bereiken dat onze leerlingen op een persoonlijke manier deelnemen aan hun leefomgeving en zo een bijdrage leveren aan de samenleving. Het is geen apart vak, maar komt aan de orde bij alle vakken, projecten en stages. We stimuleren hen het beste uit zichzelf te halen én oog te hebben voor de wereld om hen heen. Participatie is daarbij een sleutelwoord: het tonen van verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving door er actief aan bij te dragen. Dat begint in het klein, thuis en op school. Uiteindelijk bereidt het leerlingen voor op een bestaan als verantwoordelijk burger in hun eigen stad, land en in Europa. De school wil daaraan een bijdrage leveren en zoveel mogelijk in samenspraak met ouders en anderen die bij de opvoeding van leerlingen zijn betrokken.

Vanuit deze visie hebben we de volgende doelen en activiteiten opgesteld:
• Het ontwikkelen van vaardigheden om op een goede manier met elkaar en de omgeving om te gaan.
• Het bevorderen van samenwerking.
• Het kweken van begrip voor andere culturen, tolerantie stimuleren.
• De bewustwording bevorderen en leerlingen leren hun verantwoordelijkheid te nemen.
• Leerlingen op een actieve manier in de samenleving te laten participeren.

Onderwijsaanbod

Het vmbo is onderverdeeld in 3 leerwegen :
• vmbo basisberoepsgericht
• vmbo kaderberoepsgericht
• vmbo theoretisch
De leerwegen basisberoeps en kaderberoeps noemen we ook wel de beroepsgerichte leerwegen. Het zijn leerwegen bedoeld voor leerlingen die het liefst praktisch bezig willen zijn.
De leerweg theoretisch is bedoeld voor leerlingen die willen doorstromen naar het mbo niveau-4 of na het vmbo willen overstappen naar havo-4.

Beroepsgerichte leerwegen

Leerlingen die kiezen voor de beroepsgerichte leerwegen volgen een leerweg die voorbereidt op een vakopleiding in het mbo.

Kenmerken
Het onderwijs is voor een groot deel op de praktijk gericht. In veel lessen staat de theorie in dienst van de praktijk. De leerlingen uit de praktijkgerichte route hebben goede doorstroommogelijkheden naar het mbo.

De onderbouw
In zowel het eerste als tweede leerjaar staat praktijk in de onderbouw op het lesrooster: Praktijk helpt leerlingen bij het kiezen van een sector aan het eind van leerjaar 2. De leerlingen zijn praktisch bezig met onderdelen van de sectoren Dienstverlening, Groen en Techniek.

De bovenbouw
In het derde en vierde leerjaar volgen de leerlingen een opleiding in één van de sectoren:
• Dienstverlening
• Groen
• Techniek

Dienstverlening

In klas 3 gaan de leerlingen zich oriënteren op de 3 profielen van Dienstverlening, namelijk:
1. Economie & ondernemen (E&O)
2. Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)
3. Zorg en Welzijn (Z&W)

Aan het eind van leerjaar 3 kiest de leerling voor 1 profiel. Elk profiel bestaat uit verplichte profiel- en keuzevakken. De lessen zijn praktijkgericht en worden verzorgd op het D&C-plein.

Groen

De opleiding Groen wordt samen met en in het gebouw van Zone.college (voorheen AOC De Groene Welle) verzorgd. De theorievakken worden op het Vechtdal College gegeven en voor de praktijkvakken gaan de leerlingen naar het gebouw van de Groene Welle aan de Parkweg in Hardenberg. De opleiding Groen is een brede opleiding. In de praktijkuren krijgen de leerlingen les in zaken als: plantenteelt, dierverzorging, veehouderij, hovenierswerk en verwerking van agrarische producten. Bovendien kunnen ze praktijkles krijgen op de kinderboerderij in Baalder, de kinderboerderij van Landhoeve De Zwiese (voorheen De Zwieseborg) in Loozen of de tuinkas aan de Meester Brasweg in Loozen.

Techniek

De leerling die in leerjaar drie kiest voor Techniek, volgt eerst zes weken een orientatie op de technische vakken. Na die periode maakt hij op basis van de opgedane ervaringen een keuze uit een van de drie profielen:
• BWI (bouwen, wonen, interieur),
• Mobiliteit en Transport
• PIE (Produceren, Installeren & Energie)
Elk profiel bestaat uit 4 profieldelen, daarnaast worden er keuzedelen aangeboden.

Theoretische leerweg

De theoretische leerweg heeft een eigen gezicht. Het onderwijs is kennisgericht en ook hier wordt de leerling uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. Huiswerk speelt een belangrijke rol. Leerlingen ontwikkelen vaardigheden als samenwerken, plannen, presenteren en zelfstandig werken. Tijdens proefwerken wordt de leerling getest op parate kennis, het toepassen ervan en op inzicht. Vooral het laatste aspect speelt een belangrijke rol bij de boordeling van de leerling in deze leerweg.

Leren met een plus
Op onze school staat achter de naam vmbo-tl een plusteken, dus vmbo-tl+. Op die manier laten we zien dat we binnen deze route in de bovenbouw (klas 3 en 4) meer aanbieden dan vergelijkbare scholen. Dat extra gedeelte bestaat uit:
• een intersectoraal programma van vier uur per week, Dienstverlening en Producten (D & P). Tijdens deze lessen werken de leerlingen aan hun ICT-vaardigheden en krijgen inzicht in hun eigen vaardigheden.
• oefeningen om vaardigheden te verbeteren zoals samenwerken en presenteren.
• maatwerk voor de leerlingen die willen overstappen naar havo-4, met andere lessen en extra lessen.

Technologie en Toepassing

Technologie is overal. Daarom kunnen T&T-opdrachten overal over gaan: gezondheid, energie, handel, voeding, transport, wetenschap, design en nog veel meer. Tijdens de opdrachten ontwikkelen leerlingen belangrijke competenties, zoals samenwerken, plannen & organiseren, onderzoeken en presenteren. Deze vaardigheden komen goed van pas op het mbo of op de havo, en later op de arbeidsmarkt.

Er wordt gewerkt aan levensechte opdrachten van lokale bedrijven en maatschappelijke instellingen. Het gaat om problemen waar technologische oplossingen voor nodig zijn. De leerlingen werken in een groepje.

Al naar gelang de opdracht kan dat resulteren in een voorbeeld, prototype, model of advies. Daarbij volgen de leerlingen een ontwerpcyclus: actie ondernemen, onderzoek doen, ontwerpen en verbeteren. 

Door al die verschillende opdrachten ontdekken ze bovendien waar hun eigen talenten en interesses liggen. Door bij echte bedrijven en organisaties over de vloer te komen, krijgen ze een beter beeld van beroepen en vervolgopleidingen die bij hen passen.

Plaatsing

Op advies van de basisschool plaatsen we leerlingen in de voor hen meest geschikte leerroute. Normaal gesproken volgt een leerling de gekozen leerroute tot en met het examen. Soms blijkt deze route te makkelijk of te moeilijk. In dat geval is een wisseling naar een andere leerroute mogelijk. Omdat bij het Vechtdal College in Hardenberg alle leerroutes in één gebouw zitten, verloopt die wisseling meestal zonder problemen.

Rapporten en bevorderen

Aan het begin van het schooljaar leggen we de leerlingen uit hoe we toetsen beoordelen en hoe de rapport- en overgangscijfers worden berekend. Drie keer per jaar ontvangen ouders een rapport, eventueel met toelichting. De beslissing over de bevordering nemen de docenten en teamleider tijdens een rapportvergadering. De daarbij geldende regels worden vóór 1 december op de website geplaatst. Ouders kunnen de studieresultaten van hun kinderen volgen via ons administratiesysteem Magister.
De bevorderingsregelingen voor de bovenbouw staan in het Programma van Toetsing en Afsluiting en zijn te lezen op onze website: www.vechtdalcollege.nl > deel Hardenberg vmbo > praktische informatie > PTA

Actief en aanwezig

Er wordt van elke leerling verwacht dat hij alle lessen actief bijwoont, zijn huiswerk maakt en zijn boeken bij zich heeft. Is een leerling zonder verklaring afwezig dan nemen we zo snel mogelijk contact op met de ouders.
Kan een leerling vanwege langdurige ziekte de lessen niet bijwonen, dan zoeken we naar een passende oplossing.

Kwaliteit

Als school willen wij transparant zijn en voortdurend werken aan kwaliteitsverbetering. De afdeling Kwaliteitszorg van het Vechtdal College meet periodiek de onderwijsprestaties en de tevredenheid van ouders en leerlingen.

Enquêtes
Elk jaar worden enquêtes afgenomen onder ouders en leerlingen. De resultaten daarvan bespreken we in de Ouderraad en tijdens de panelgesprekken met leerlingen en ouders. Voor het managementteam van de school kunnen gegevens uit het kwaliteitsrapport aanleiding zijn het onderwijs door te lichten en eventueel veranderingen aan te brengen. De enquêtes leveren informatie op die we meenemen in onze plannen voor de dagelijkse schoolpraktijk. Met deze gegevens kan de school haar onderwijskwaliteit borgen en waar gewenst initiatieven ontplooien tot verbetering.

Vergelijken
Onze school is aangesloten bij het landelijke initiatief ‘Vensters voor Verantwoording’. Dit programma hanteert twintig indicatoren voor een genuanceerd en afgewogen beeld over de prestaties, sfeer en tevredenheid in een school. De indicatoren zijn zo geformuleerd dat scholen zich onderling met elkaar kunnen vergelijken.

Exit onderzoek
Aan het einde van hun schooltijd op het Vechtdal College vragen we elke leerling een enquête in te vullen. Op basis van de uitkomsten evalueren we ons beleid en zoeken we naar verbeterpunten.