MENU

Het Vechtdal College

 

De geschiedenis van de school 

Het eerste Vechtdal College ontstond in 1993 door een fusie van drie scholen in Hardenberg: Borchgraven (vbo), Jan van Arkel (havo/atheneum) en Vechtstede (mavo). In 1995 werd het tweede Vechtdal College gevormd met scholen in Coevorden en Dedemsvaart. In 1998 ontstond het derde Vechtdal College met scholen in Ommen en Den Ham.

In de loop van de jaren gaven locaties steeds meer invulling aan de eigen onderwijskundige uitgangspunten. Onder de vlag van het Vechtdal College kregen locaties hun eigen kleur. Het Vechtdal College heeft drie locaties: Hardenberg, Ommen en Dedemsvaart.

In het gebouw in Hardenberg zijn twee sectoren gehuisvest: havo/vwo en vmbo. Deze sectoren werken veel met elkaar samen.

Het onderwijs

Alles onder één dak
Het Vechtdal College Hardenberg is een school met het volledige aanbod voor voortgezet onderwijs onder één dak, van vmbo-basis tot gymnasium. Dit biedt leerlingen alle mogelijkheden om zich te ontplooien. Binnen de school zorgen we voor kleinschaligheid zodat leerlingen zich gezien en gekend voelen. Het gebouw is groot en tegelijk gezellig. Onze school vervult duidelijk een streekfunctie. Leerlingen uit de verre omtrek komen naar ons toe. In Hardenberg zitten ongeveer 1800 leerlingen op school, en er werken zo’n 200 mensen.

Ontwikkeling van de leerling staat centraal
Ons onderwijs is gericht op de ontwikkeling van de talenten van iedere leerling. Onze leerroutes bieden hiervoor vele mogelijkheden. Voor leerlingen die na de basisschool nog niet weten welke leerroute voor hen het meest geschikt is, bieden we combinatieklassen voor vmbo-tl en havo, en voor havo en vwo. Er is een speciale cultuurstroom voor leerlingen die meer willen doen met kunst en muziek. Voor leerlingen die wat meer kunnen, hebben we extra aanbod in de vorm van een gymnasium-plusklas, vakken als Spaans en filosofie en speciale projecten. Indien gewenst zijn er begeleidingsuren, waarin een leerling op maat extra begeleiding of juist verdieping kan krijgen. Ook is er een scala aan activiteiten buiten de lessen om.

Leerlingen kennen
We streven naar een leerklimaat dat veilig is en waarin we de leerling kennen en zien wie hij is. De mentor vervult hierin een spilfunctie. Binnen de school zijn verschillende teams. In iedere fase van de schoolloopbaan krijgt de leerling te maken met een vast team van docenten, een mentor en een teamleider. Op deze manier voelt een leerling zich snel vertrouwd en veilig.

Leren tot zelfstandigheid
De school wil de optimale omstandigheden bieden waarin een leerling kan leren. We vinden het belangrijk dat een leerling leert om zelfstandig te kunnen plannen en werken. Hoe meer een leerling zelf de verantwoordelijkheid voor het leerproces neemt, hoe beter de resultaten. Bovendien zijn het vaardigheden die in het vervolgonderwijs nodig zijn. In de loop van de jaren krijgt een leerling bij ons op school steeds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor het leerproces, uiteraard in relatie tot de leeftijd van de leerling.

Schoolregels
Een goede leef- en werksfeer op school is belangrijk voor leerlingen en medewerkers. Daaraan besteden we veel aandacht. We willen dat iedereen zich thuis voelt op school. Om als gemeenschap goed met elkaar samen te leven hebben we een aantal regels gemaakt. Die regels zijn erop gericht dat we met respect met elkaar en onze omgeving omgaan, en dat duidelijk is wat wel en niet mag. Dat is op heel veel punten zo vanzelfsprekend dat je nauwelijks merkt dat de regels er zijn. Maar als leerlingen zich onbehoorlijk gedragen worden ze erop aangesproken dat zij zich niet houden aan de schoolregels. De schoolregels vindt u op onze website bij Praktische informatie > Reglementen

Kwaliteit van het onderwijs

De kwaliteit van het onderwijs bepaalt voor een groot deel de prestaties van een school. Daarom houden we goed bij wat de resultaten van ons onderwijs zijn, en vergelijken dit met landelijke cijfers. Onderwijskwaliteit meten we niet alleen in harde cijfers, maar komt ook tot uitdrukking in leerling- en oudertevredenheid.

Enquêtes
Elk jaar worden enquêtes gehouden onder ouders en leerlingen. De resultaten daarvan bespreken we met ouders, leerlingen en medewerkers. De enquêtes leveren veel informatie op die we graag meenemen in onze plannen voor de dagelijkse schoolpraktijk. Met deze gegevens kan de school haar onderwijskwaliteit borgen en waar gewenst initiatieven ontplooien tot verbetering.

Vergelijken
Onze school is aangesloten bij het landelijke initiatief ‘Vensters voor Verantwoording’. Dit programma hanteert twintig indicatoren voor een genuanceerd en afgewogen beeld over de prestaties, sfeer en tevredenheid in een school. De indicatoren zijn zo geformuleerd dat scholen zich onderling met elkaar kunnen vergelijken. Op de website www.benchmarkvo.nl staan resultaten van de deelnemende scholen vermeld en kunnen onderlinge vergelijkingen gemaakt worden.

Exit onderzoek
Aan het einde van hun schooltijd op het Vechtdal College vragen we elke leerling een enquête in te vullen. Op basis van de uitkomsten evalueren we ons beleid en zoeken we naar verbeterpunten.