MENU

De school


 

 

De leerling centraal

Onze school is een school waar de leerling centraal staat. De school vervult duidelijk een streekfunctie. Leerlingen uit de verre omtrek komen naar ons toe. We vinden het belangrijk dat leerlingen hun talent leren ontplooien. We bieden hiervoor veel verschillende mogelijkheden en activiteiten. We werken eraan dat de leerling met een prachtig en waardevol diploma de school verlaat.

Ontwikkeling
Ons onderwijs is gericht op de ontwikkeling van de talenten van de leerlingen. Iedereen heeft wel ergens talent voor zoals: schrijven, repareren, organiseren, analyseren, muziek maken, spreken of schilderen. Die talenten willen we met de leerling ontdekken en uitdagen. Daarvoor bieden we verschillende leerroutes, extra activiteiten, projecten, begeleiding en uren waarin we onderwijs-op-maat kunnen verzorgen. Daarbij stellen we uiteraard ook prestatie-eisen.

Leerklimaat
We zorgen voor een leerklimaat dat veilig is en waarin de leerlingen worden gekend en gezien. De mentor vervult hierin een spilfunctie. In havo/vwo werken we in vier teams: een team havo onderbouw, een team havo bovenbouw, een team vwo onderbouw en een team vwo bovenbouw. In iedere fase van de schoolloopbaan krijgt de leerling te maken met een vast team van docenten, een mentor en een teamleider. We hopen dat de leerlingen zich hierdoor snel vertrouwd en veilig voelen.

Zelfstandigheid
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen leren om zelfstandig te kunnen plannen en werken. Hoe meer een leerling zelf de verantwoordelijkheid voor het leerproces neemt, hoe beter de resultaten. Bovendien zijn het vaardigheden die in het vervolgonderwijs nodig zijn. In de loop van de jaren worden de leerlingen steeds meer verantwoordelijk voor het eigen leerproces, uiteraard in relatie tot de leeftijd van de leerling.

Wat we belangrijk vinden

Kernwaarden
Wij richten ons onderwijs in volgens de 7 waarden die wij belangrijk vinden. Deze waarden vormen het kader waarbinnen al ons onderwijs plaats vindt.
1. Ieder mens is uniek en, zo geloven wij, is geborgen in Gods liefde voor hem.
2. Iedere leerling kan veel, heeft eigen interesses en leert op zijn eigen manier.
3. Iedere leerling wil zichzelf ontwikkelen. In onze manier van onderwijzen stimuleren wij die ontwikkeling.
4. Een leerling leert vooral als hijzelf daar actief bij is betrokken.
5. Leren is een samenspel tussen de leerling, zijn ouders, medeleerlingen en de mensen van de school.
6. In de school is de docent eindverantwoordelijk voor het onderwijsleerproces. Hierin krijgt de leerling steeds meer eigen verantwoordelijkheid.
7. De docent sluit aan bij de huidige vaardigheden en competenties van de leerling en stimuleert van daaruit de ontwikkeling van de leerling.

Haal meer uit je zelf

Het Vechtdal College is een ondernemende school met een warm hart. Een warm hart voor leerlingen en het onderwijs dat we iedere dag verzorgen. Dat gaat bij ons verder dan alleen toewerken naar een diploma. Al tijdens de studie van uw zoon of dochter leggen we accenten op zinvol leren en leven. Wat beter kan, gaan we beter doen. Dat is in het komende schooljaar te zien, als we ons verbeterd schoolconcept gaan invoeren. We maken het leren leuker en leerzamer en richten het onderwijsprogramma zo in, dat leerlingen van het Vechtdal College zich straks goed staande kunnen houden in een snel veranderende maatschappij.

Kennen en gekend worden
Het Vechtdal College wil dat iedereen tot zijn recht komt en dus het beste uit zichzelf haalt. We helpen leerlingen hun talenten veelzijdig te ontwikkelen: met hun hoofd, hart en handen.
Kennen en gekend worden, daar gaat het om. Pas dan ‘werkt’ onderwijs en komt talent tot bloei. Iedere docent, ieder personeelslid en iedere leerling zet zich hiervoor in.

Midden in de maatschappij
Het Vechtdal College staat midden in de maatschappij en wil daarin betekenisvolle relaties aangaan voor haar leerlingen. Daarom werken we doelgericht samen met onderwijs- en maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven. We onderhouden contact met alle instanties waarmee onze leerlingen voor, tijdens en na hun studie te maken hebben.

Veiligheid
Ouders en leerlingen geven het Vechtdal College een uitmuntende score op het gebied van veiligheid. Op de vraag; “ik voel me veilig op deze school” scoren we hoog.

Tevredenheid
Op www.schoolkompas.nl is te zien hoe tevreden ouders en leerlingen zijn over onze school. Scholen kunnen ook onderling vergeleken worden.

Bijbel als inspiratiebron
Het Vechtdal College is een christelijke school. Dit is merkbaar in de manier waarop we met elkaar werken. We zijn trots en dankbaar dat we onze leerlingen de normen en waarden mogen meegeven die ontleend zijn aan de bijbel.

Juist deze mogelijkheid maakt dat we als school niet alleen kennis willen overdragen. We zien het duidelijk als onze taak om leerlingen ook sociaal te vormen, ze mee te geven dat we met respect voor elkaar en geloof in de ander, samenleven en samenwerken in de maatschappij. We willen de inspiratie en de steun die de Bijbel geeft, laten zien aan onze leerlingen. De christelijke identiteit heeft in onze school een duidelijke plaats, zowel in de lessen als in de activiteiten voor onze leerlingen.

Het logo verbeeldt een opengeslagen boek en symboliseert zowel het leerboek als de Bijbel, die voor ons elke dag opnieuw een belangrijke inspiratiebron is. De vier losstaande grafische vormen (‘strepen’) laten zien dat we vanuit deze inspiratiebron stil willen staan bij vier wezenlijke elementen: liefde en respect voor God, jezelf, elkaar en je omgeving. Tegelijkertijd zijn de vier strepen een verwijzing naar de vier onderwijsrichtingen in onze school: vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Het boek symboliseert ook het leerboek waarmee leerlingen kennis opdoen.

De mensen in de school

De docenten werken samen in teams. Een team is verantwoordelijk voor onderwijs en de begeleiding van leerlingen. Deze manier van werken stimuleert de ontwikkeling van individuele talenten bij zowel leerlingen als medewerkers. Bovendien draagt werken in teams bij aan ‘kennen en gekend worden’ op school.
Medewerkers in de facilitaire dienst en de staf werken ter ondersteuning van het onderwijs en de organisatie.
 
Stichting
De school gaat uit van de Stichting Vechtdal College. Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk en rapporteert aan de Raad van Toezicht. Het directieteam is verantwoordelijk voor de uitvoering en ontwikkeling van strategisch en lokaal beleid.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht ziet er op toe dat het College van Bestuur – de leiding van de school – juist handelt en bewaakt dat het Vechtdal College haar (maatschappelijke) doelstellingen realiseert.

College van Bestuur
Het College van Bestuur wordt gevormd door de bestuurders van de Landstede groep.