MENU

De leerwegen

Op deze pagina vindt u informatie over:
- De eigen plek van havo, atheneum, gymnasium
- De onderbouw
- De bovenbouw
- Profielen havo
- Profielen atheneum
- Profielen gymnasium
 

 

Eigen plek in het gebouw

De leerwegen havo, atheneum en gymnasium kennen ongeveer 1000 leerlingen. In het schoolgebouw hebben de leerlingen hun eigen thuis-haven. Ze krijgen les in een klein gedeelte van de school waardoor het geheel voor hen overzichtelijk blijft en ze hun teamleider, mentor en docenten makkelijk kunnen vinden. Ook op andere manieren creëren we voor onze leerlingen een herkenbare schoolomgeving. Zo hebben de leerlingen uit de onderbouw en bovenbouw een eigen fietsenstalling en een eigen ingang. Verder valt de grote pauze voor havo/vwo op een ander tijdstip dan de pauze van het vmbo.

Kwaliteit staat voorop
Onderwijs moet mee gaan met de ontwikkelingen in de maatschappij en aansluiten bij de verwachtingen die deze maatschappij heeft van de nieuwe generatie. Onze school gaat met de tijd mee. De vorm waarin we onderwijs aanbieden volgt de inhoud van het onderwijs en inhoudelijke veranderingen moeten het onderwijs versterken en verdiepen.
Speciale aandacht besteden we aan leerlingen die wat meer kunnen. We zijn een gecertificeerde begaafdheidsprofielschool en hebben een speciaal onderwijsaanbod met extra vakken. We hebben een goed aanbod aan bèta-vakken, met in de bovenbouw het vak NLT en wiskunde D. We stimuleren leerlingen om in de bovenbouw voor de natuurprofielen te kiezen.

Ontwikkelen als mens
We zien het als onze taak om de leerlingen voor te bereiden op hun volgende stap in de maatschappij. Kennisoverdracht alleen vinden we niet genoeg. We besteden veel tijd aan de ontwikkeling van de leerling als mens. Wat wil ik? Wat kan ik? Hoe leer ik? Wat vind ik belangrijk in het leven? We leren leerlingen creatief en zelfstandig te denken zodat ze als verantwoordelijke mensen in de maatschappij staan, en ze keuzes kunnen maken die passen bij wie ze zijn.

Werken aan studievaardigheden
De hoeveelheid huiswerk neemt stap voor stap toe. In de onderbouw besteden wij veel aandacht aan de manier waarop leerlingen met hun huiswerk omgaan. Leren studeren en leren plannen zijn in onze visie belangrijke voorwaarden om optimaal te kunnen presteren. Door te variëren in groeps- en individuele opdrachten stimuleren we vaardigheden als samenwerken, overleggen, maar ook plannen en organiseren.

Projectonderwijs
Elke dag zorgen we ervoor dat leerlingen actief met de leerstof aan de slag gaan. Soms alleen, maar vaak met andere leerlingen. Samen opdrachten uitwerken gebeurt bij vakken als Nederlands, wiskunde en beeldende vorming, maar ook tijdens vakoverstijgende projecten. Zo’n project heeft altijd een bepaald thema waarin verschillende vakken in samenhang aan bod komen. Leerlingen doen via deze onderwijsvorm behalve kennis ook studie- en algemene vaardigheden op die op school en in hun latere loopbaan van pas komen.

Onderbouw

Plaatsing
Op advies van de basisschool plaatsen we leerlingen in de voor hen meest geschikte leerroute. Leerlingen van dezelfde basisschool en uit dezelfde regio komen waar mogelijk in dezelfde klas, zodat ze samen naar school kunnen fietsen. Is het leerlingaantal vanuit één basisschool erg groot, dan moeten we soms leerlingen over meer klassen verdelen. Het komt ook voor dat een basisschool adviseert bepaalde leerlingen juist niet bij elkaar in de klas te plaatsen. We zoeken dan in onderling overleg naar de beste oplossing. Normaal gesproken volgt een leerling de gekozen leerroute tot en met het examen. Soms blijkt deze route te makkelijk of te moeilijk. In dat geval is een wisseling naar een andere leerroute mogelijk. Wisselen gaat soepel omdat in het eerste leerjaar binnen de verschillende leerroutes vrijwel dezelfde vakken worden gegeven (met uitzondering van het gymnasium). Het niveau, de hoeveelheid leerstof en het tempo waarin leerlingen deze krijgen aangeboden, verschillen uiteraard wel per leerroute.

Eerste leerjaar
Het eerste leerjaar slaat de brug tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Aan het eind van de brugklas kunnen leerlingen wisselen van leerroute.
In het eerste jaar kun je in drie verschillende leerroutes instromen:
• de tl/havo-klas
• de havo/atheneum-klas
• Gymnasium-Plus

De dakpanklassen t/h en h/a
Voor sommige leerlingen in groep acht is de keuze voor vmbo of havo of vwo nog moeilijk te maken. Speciaal voor hen hebben we de zogenoemde dakpanklassen t/h en h/a. De basisschool geeft een advies voor plaatsing. Aan het eind van het eerste leerjaar maken we een definitieve keuze voor een leerroute. Daarbij kijken we zowel naar de leerresultaten als naar de adviezen van de docenten.
We kijken uiteraard ook naar wat de leerling zelf wil. Tijdens de mentorlessen en in overleg met de ouders bepalen zij hun eigen keuze. Tijdens de rapportvergadering doet het team een uitspraak over de te vervolgen leerroute. De mentor overlegt met de leerling en zijn ouders over de beste keuze.

Gymnasium-Plus
Bovengemiddeld intelligente leerlingen kunnen snel complexe leerstof verwerken. Is de leerstof voor hen onvoldoende uitdagend, dan kunnen ze zich gaan vervelen en gedemotiveerd raken. Deze groep leerlingen bieden wij een extra uitdagend programma aan in de gymnasium-Plus klas, met uiteraard Latijn en ook veel projectonderwijs. Leerlingen kunnen extra cursussen volgen zoals versterkt Engels (Anglia), versterkt Frans (Delf Scolaire) of versterkt Duits (Goethe). Ook kan er meegedaan worden aan MUN’s (Model United Nations, een nabootsing van de grote VN-vergaderingen). Een vast team van docenten begeleidt de gymnasium-Plus klas. De basisschool moet de leerling aanmelden voor de gymnasium-Plus klas. Daarna volgt nog een aanvullende test. Aan het einde van leerjaar 1 wordt bepaald of de leerling verder gaat in gymnasium leerjaar 2 of atheneum leerjaar 2.

Folder GPlus

Tweede en derde leerjaar
Aan het einde van het eerste leerjaar splitst de leerroute vmbo- tl/havo zich in twee leerwegen: vmbo-tl en havo. De leerroute havo/atheneum splitst zich in havo en atheneum. Gymnasiumleerlingen vervolgen na het eerste leerjaar hun leerweg. Plus-leerlingen volgen een meer individueel traject binnen atheneum of gymnasium. Wordt de leerling geplaatst in gymnasium 2, dan krijgt hij naast Latijn ook Grieks, en volgt hij een programma over de culturele invloeden van de Romeinen en Grieken op onze beschaving. Een studiereis naar Rome is een verplicht onderdeel van het gymnasiumprogramma.
Aan het eind van het derde leerjaar kiest iedere leerling havo, atheneum of gymnasium een examenprofiel waarmee hij in de bovenbouw verder gaat. Naast een aantal verplichte vakken volgt de leerling vanaf leerjaar 4 alleen nog de vakken waarin hij examen gaat doen. Er kan een reden zijn om in leerjaar 3 over te stappen naar het MBO. Een overgangsbewijs van havo-3 naar havo-4 biedt toegang tot het MBO.

 

Bovenbouw

Leren studeren
In een snel veranderende maatschappij heeft een leerling specifieke vaardigheden nodig om succesvol te zijn. In de bovenbouw leggen we de nadruk op zowel het aanleren van studievaardigheden als op het vergroten van kennis. Met de juiste kennis, studiehouding en vaardigheden vergroot de leerling zijn toekomstkansen in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt. Met het havodiploma kan de leerling een hbo-opleiding volgen. Met een atheneum- of gymnasiumdiploma is ook voortzetting in het wetenschappelijk onderwijs mogelijk.

Opma-uren
De leerlingen in leerjaar vwo-4,-5 en -6 hebben op maat-uren (opma). Tijdens deze lessen wordt er gewerkt aan verdieping van de leerstof, of juist aan extra uitleg en herhaling. De leerling kan zelf keuzes maken bij de invulling van deze uren. In havo-4 en havo-5 zijn er alleen ondersteuningslessen voor Nederlands, Engels en wiskunde.

Profielwerkstuk
Aan het einde van de voorexamenklas beginnen leerlingen met een profielwerkstuk. Dat is de afsluitende opdracht voor één van de profielvakken. De studielast bedraagt circa 80 uur. Deze leerfase doet een beroep op alle inzichten en studievaardigheden die de leerling in de bovenbouw heeft opgedaan. Documenteren, analyseren, samenvatten, formuleren, samenwerken, plannen en presenteren, het komt allemaal aan bod. Nadat het werkstuk in het eindexamenjaar is afgerond, presenteert de leerling de resultaten op een feestelijke avond waarbij hij ook gasten mag uitnodigen. Het profielwerkstuk wordt beoordeeld met een cijfer. Samen met het cijfer voor godsdienst en maatschappijleer vormt dit cijfer het zogenoemde combinatiecijfer voor de havo-, de atheneum- en de gymnasiumleerling.

De profielen
Tijdens het derde leerjaar heeft de leerling onder begeleiding van zijn mentor en met ondersteuning van de decanen een keuze gemaakt uit vier studierichtingen, de zogenoemde profielen. Het vakkenpakket bestaat vanaf het vierde leerjaar uit drie delen: een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. In grote lijnen verloopt de profielkeuze binnen havo, atheneum en gymnasium op dezelfde manier maar zijn er verschillen binnen het vakkenpakket en de contacttijden.

Profielen havo

Gemeenschappelijk deel
• Nederlands
• Engels
• godsdienst
• maatschappijleer
• culturele en kunstzinnige vorming (ckv)
• lichamelijke opvoeding (lo)
• loopbaan oriëntatie begeleiding (lob)
• profielwerkstuk
• studiebegeleiding

Vrije deel
• Een ander examenvak, dat nog niet in het verplichte deel is gekozen, binnen de gegeven keuzemogelijkheden. Er moet een vak worden gekozen

Profieldeel
Eén van de vier profielen:

Cultuur en maatschappij
• geschiedenis
• keuze uit Duits of Frans
• economie of aardrijkskunde
• een van de volgende vakken: Frans, Duits, kunstvak beeldend, kunstvak muziek

Economie en maatschappij
• geschiedenis
• economie
• wiskunde a of b
• een van de volgende vakken: Frans, Duits, aardrijkskunde, beco (bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid)

Natuur en gezondheid
• biologie
• scheikunde
• wiskunde a of b of bd
• natuurkunde of nlt (natuur, leven, technologie)

Natuur en techniek
• natuurkunde
• scheikunde
• wiskunde b of bd
• één van de volgende vakken: informatica, biologie, wiskunde d of nlt (natuur, leven, technologie)

Profielen atheneum

Gemeenschappelijk deel
• Nederlands
• Engels
• maatschappijleer
• godsdienst
• culturele en kunstzinnige vorming (ckv)
• lichamelijke opvoeding (lo)
• Frans of Duits
• loopbaan oriëntatie begeleiding (lob)
• profielwerkstuk
• studiebegeleiding

Vrije deel
• Een ander examenvak, dat nog niet in het verplichte deel is gekozen, binnen de gegeven mogelijkheden. Er moet een vak worden gekozen

Profieldeel
Eén van de vier profielen:

Cultuur en maatschappij
• geschiedenis
• wiskunde c of wiskunde a
• economie of aardrijkskunde
• één van de volgende vakken: Frans, Duits, kunstvak beeldend, kunstvak muziek

Economie en maatschappij
• geschiedenis
• economie
• wiskunde a of b
• een van de volgende vakken: Frans, Duits, aardrijkskunde, beco (bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid)
(Management en Organisatie)

Natuur en gezondheid
• biologie
• scheikunde
• wiskunde a of b of bd
• natuurkunde of nlt (natuur, leven, technologie)

Natuur en techniek
• natuurkunde
• scheikunde
• wiskunde b of bd
• één van de volgende vakken: informatica, biologie, wiskunde d of nlt (natuur, leven, technologie)

Profielen gymnasium

Gemeenschappelijk deel
• Nederlands
• Engels
• godsdienst
• maatschappijleer
• lichamelijke opvoeding (lo)
• Latijn of Grieks
• loopbaan oriëntatie begeleiding (lob)
• profielwerkstuk
• studiebegeleiding

Vrije deel
• Een ander examenvak, dat nog niet in het verplichte deel is gekozen, binnen de gegeven mogelijkheden. Er moet een vak worden gekozen

Profieldeel
Eén van de vier profielen:

Cultuur en maatschappij
• geschiedenis
• wiskunde c of wiskunde a
• economie of aardrijkskunde
• één van de volgende vakken: Frans, Duits, kunstvak beeldend, kunstvak muziek, Latijn of Grieks

Economie en maatschappij
• geschiedenis
• economie
• wiskunde a of b
• één van de volgende vakken: Frans, Duits, aardrijkskunde, beco (bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid)

Natuur en gezondheid
• biologie
• scheikunde
• wiskunde a of b of bd
• natuurkunde of nlt (natuur, leven, technologie)

Natuur en techniek
• natuurkunde
• scheikunde
• wiskunde b of bd
• één van de volgende vakken: informatica, biologie, wiskunde d of nlt (natuur, leven, technologie)

Profielkeuzeformulieren:
Profielkeuzeformulier havo 2020-2021
Profielkeuzeformulier atheneum 2020-2021
Profielkeuzeformulier gymnasium 2020-2021