MENU

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan voor inspraak, waarbinnen de diverse belangengroepen van de school vertegenwoordigd zijn. De MR bestaat voor de helft uit ouders/verzorgers en leerlingen en voor de helft uit onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel.

Het is de taak van de raad om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en te behouden. De raad overlegt met alle binnen de school werkzame en bij de school betrokken partijen.

Via de link Informatie MR kunt u meer te weten komen over de MR.

Interesse of meer weten?

Meer informatie over de taken en de samenstelling van de MR, is te lezen op het algemene deel van de website. Voor vragen kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de MR, mevrouw K. Meijer, tel: 0523-281428 of k.meijer@vechtdalcollege.nl